Ajuntament de la Garriga
Menú

Sol·licitud general


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Objecte:
El dret de petició és el dret que tenen totes les persones a dirigir peticions i plantejar queixes, en la forma i els efectes que estableixen les lleis, a les institucions, a l'Administració de la Generalitat i també als ens locals de Catalunya, en matèries de les competències respectives.

És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29 CE) i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (art. 29.5 EAC), i que és regulat per la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, del dret de petició.

L'escrit de petició, juntament a la documenatció que s'hi adjunti, s'ha de presentar per alguna de les diferents vies que preveu l'article 38.4 de las llei 30/1992, de 26 de novembre.
Persones destinatàries:
El titular del dret de petició pot ser qualsevol persona natural o jurídica prescindint de la seva nacionalitat.

És la via d'expressió en defensa dels interesos legítims i com a participació ciutadana en les tasques públiques i es pot exercir tant individual com col.lectivament.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, en tot cas, d'acord amb el termini establert al tràmit específic.
Unitat tramitadora:
La unitat responsable de la tramitació serà la mateixa de l'expedient.
Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que considereu necessària. Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Demanant Cita prèvia.
Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

Tramitació presencial


Tramitació electrònicaContacta amb l'ajuntament
Ajuntament de la Garriga
Plaça de l'Església, 2
08530 - La Garriga
Tel. 93 860 50 50
NIF P0808700I
a/e oac@ajlagarriga.cat
Amb la col·laboració de:Diputació de Barcelona